Profil absolwenta

Profil absolwenta 

Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w swoim zawodzie. Szczególną szansę stwarza system zajęć warsztatowych oraz zajęć stażowych w placówkach, którym został poświęcony cały drugi semestr studiów. 111Zajęcia te wyposażą absolwenta w umiejętność wykonywania czynności diagnostycznych, odpowiednich do wykonywanego zawodu, które pozwolą mu na opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka. Ponadto absolwent zostanie wyposażony w umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi oraz do pracy z ich rodzinami. Zajęcia stworzą także okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami. Pozwoli to na dokonanie analizy dotychczasowych sukcesów i niepowodzeń w pracy edukacyjno-terapeutycznej, co może być źródłem inspiracji do nowych działań na rzecz własnego rozwoju i wdrażania nowych form pracy, poznanych na studiach podyplomowych. Zapoznanie się ze współczesną literaturą i sposobami docierania do niej stwarza szansę kontynuowania samokształcenia po zakończeniu studiów.

 

Umiejętności nabywane przez absolwenta studiów podyplomowych:

Umiejętności konieczne do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, a w szczególności do prowadzenia zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć w klasach wyrównawczych i terapeutycznych.

Kończąc Studia Podyplomowe z zakresu „Terapii i Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się” uzyskuje się kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją rozwojową, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).